Dziś jest: Poniedziałek, 04-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK

INFORMACJA O PROJEKCIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK

  • 06-05-2014
  • przez Maciej Piechowiak
 
 
 
 
 
Uwaga - przedłużenie terminu rekrutacji do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek"
 
W dniu 24 czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek wydał zarządzenia nr 43/2014, w którym:
1) przedłużył termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu - do 31 lipca 2014 r., do godz. 1530;
2) przedłużył termin przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek przez Komisję Rekrutacyjną wyniku wyboru Beneficjentów Ostatecznych oraz listy rezerwowej projektu - do 8 sierpnia 2014 r.
 
Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.
 
 
 
Szanowni Państwo
            Rozpoczyna się nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek” Wartość przedsięwzięcia to kwota prawie 6,5 mln. zł. Całość powyższej sumy to środki zewnętrzne pochodzące z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.
            W ramach projektu, pod koniec 2014 roku, na okres 5 lat, 200 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Lwówek użyczone zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem oraz darmowym dostępem do Internetu.
            O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lwówek, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1)        należą do gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu opieki społecznej (według stanu na początek kwietnia 2014 r. są to rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684 zł. netto, w przypadku osób samotnie gospodarujących - 813 zł. netto);
2)        są członkami gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (według stanu na początek kwietnia 2014 r. są to rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
3)        należą do gospodarstw domowych, w których dzieci i młodzież ucząca się, ze względu na trudną sytuację materialną i społeczną, może ubiegać się o uzyskanie stypendium socjalnego (według stanu na początek kwietnia 2014 r. są to rodziny z dziećmi uczącymi się, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto);
4)        są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. W przypadku dzieci niepełnosprawnych w ich imieniu o udział w projekcie wnioskują rodzice. Podmiotami uprawnionymi do orzekania o niepełnosprawności są Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje na powyższy temat dostępne będą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek;
5)        tworzą rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, lub są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko (dzieci);
6)        mają 50 i więcej lat, a miesięczny dochód w ich gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych (według stanu na początek kwietnia 2014 r. są to rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 844,45 zł. netto);
7)        są rodzicami, prawnymi opiekunami dzieci osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, a przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w ich rodzinie z roku 2013 nie przekraczał kwoty 1284,66 zł. netto.
Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Lwówek celem pobrania stosownych dokumentów. Wypełnione dokumenty, wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 18 czerwca 2014 r. Po ich przeanalizowaniu sporządzona zostanie lista beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną o tym poinformowani pisemnie. Pozostałe osoby spełniające kryteria będą wpisane na listę rezerwową projektu. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie znajdować się będzie poza zasięgiem wybudowanej sieci światłowodowo-radiowej, Gmina Lwówek ma prawo odmówić udziału w projekcie takiemu beneficjentowi. Powstałe w ten sposób wolne miejsca zastąpione zostaną osobami z listy rezerwowej projektu. Z beneficjentami ostatecznymi, którzy znajdują się w zasięgu gminnej sieci internetowej, podpisane zostaną umowy, w których ustali się warunki użyczenia sprzętu (konieczność dbania o sprzęt, zakaz sprzedaży sprzętu, zakaz korzystania z nielegalnego oprogramowania). Na koniec zakwalifikowani do projektu przejdą krótkie szkolenie z obsługi użyczonego im sprzętu.
Uwaga!
Należy pamiętać, że program przeznaczony jest dla osób, które nie maja dostępu do Internetu. W chwili podpisywania umów z Gminą Lwówek beneficjenci nie mogą być związani innymi umowami na korzystanie z Internetu.
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
1. Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 25 kwietnia 2014 r.  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach ww. projektu - pobierz.
 
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek" - pobierz.
 
3. Formularz zgłoszeniowy do projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek" - pobierz.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją