Dziś jest: Poniedziałek, 04-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK

Zakończenie okresu realizacji tworzenia i budowy gminnej sieci szerokopasmowej

 • 19-04-2017
 • przez Maciej Piechowiak
 
 
           
 
 
 
     Gmina Lwówek zakończyła okres realizacyjny projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek”. Wartość przedsięwzięcia to kwota 6.290.220,00 zł. Całość powyższej sumy to środki zewnętrzne pochodzące z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.
                W ramach projektutu 200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało laptopy oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 5 lat.
Beneficjenci ostateczni projektu to osoby, które zamieszkują na terenie miasta i gminy Lwówek i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. należą do gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu opieki społecznej;
 2. są członkami gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. należą do gospodarstw domowych, w których dzieci i młodzież ucząca się, ze względu na trudną sytuację materialną i społeczną, może ubiegać się o uzyskanie stypendium socjalnego;
 4. są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 5. tworzą rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, lub są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko (dzieci);
 6. mają 50 i więcej lat, a miesięczny dochód w ich gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych;
 7. są rodzicami, prawnymi opiekunami dzieci osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, a przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w ich rodzinie z roku 2013 nie przekraczał kwoty 1284,66 zł. netto.
 
 
Najważniejsze elementy inwestycji to:
 1. Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowo-radiowej obejmującej swym zasięgiem znaczną część terenu miasta i gminy Lwówek.
 2. Zapewnienie 200 gospodarstwom domowym z terenu gminy Lwówek, na okres 5 lat sprzętu komputerowego (laptopów) oraz bezpłatnego dostępu do Internetu.
 3. Zaopatrzenie Świetlic Wiejskich i jednostek organizacyjnych w dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy (103 komputery w tym specjalny zestaw dla osób niepełnosprawnych i 15 drukarek)
 4. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera dla 200 Beneficjentów Ostatecznych projektu
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
 
 
      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją