Dziś jest: Poniedziałek, 04-07-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej

Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej

  • 16-06-2014
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Z dniem 1 stycznia 2014 r. rodziny wielodzietne z terenu gminy Lwówek mogą korzystać ze wsparcia w ramach programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej. Do rodzin wielodzietnych zaliczamy te rodziny, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Uczestnictwo w programie umożliwia korzystanie z:
1)      zniżki w wysokości 50 % należnej opłaty pobieranej przez gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, z którymi gmina Lwówek podpisała stosowne porozumienie, organizujące dla dzieci zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, za każde dziecko uczęszczające na tego rodzaju zajęcia;
2)      zniżki w wysokości 50 % należnej opłaty za przedszkola, w zakresie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej i żłobek prowadzony przez gminę Lwówek, na każde dziecko uczęszczające do tych placówek;
3)      dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, na każde dziecko z rodziny wielodzietnej, w wysokości 50 % stawki tej opłaty.
W celu skorzystania z przytoczonych wyżej form wsparcia należy postępować w sposób następujący:
Ad 1) Rodzic dziecka zgłasza się z Lwówecką Kartą Rodziny Wielodzietnej do organizatora zajęć o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. Organizator uczestniczący w programie, na podstawie przedłożonego dokumentu pobiera od rodzica opłatę za zajęcia z uwzględnieniem 50 % zniżki, wystawiając rodzicowi stosowny dowód wpłaty. Następnie organizator przesyła kopię wystawionego dowodu wpłaty do Urzędu. Na tej podstawie Urząd przekazuje organizatorowi kwotę wynikającą z przyznanej rodzinie zniżce.
Uwaga: obecnie w programie uczestniczą tylko gminne jednostki organizacyjne tj.: OSiR, placówki szkolne i przedszkolne, MGOK. W przypadku innych organizatorów zajęć należy sprawdzić w urzędzie, czy gmina podpisała z nimi stosowne porozumienie i czy w związku z powyższym, w przypadku korzystania z takich zajęć dzieciom z rodzin wielodzietnych przysługują 50 % zniżki.
Ad 2) Rodzic dziecka zgłasza się z Lwówecką Kartą Rodziny Wielodzietnej do dyrektora gminnego przedszkola lub żłobka. Dyrektor placówki pobiera od rodzica opłatę za przedszkole lub żłobek, z uwzględnieniem 50 % zniżki, wystawiając rodzicowi stosowny dowód wpłaty. Następnie dyrektor przesyła kopię wystawionego dowodu wpłaty do Urzędu. Na tej podstawie Urząd przekazuje placówce kwotę wynikającą z przyznanej rodzinie zniżce.
Ad 3) Rodzic wpłaca na indywidualny numer konta bankowego prowadzonego przez Gminę Lwówek, dla osoby wnoszącej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwotę wynikającą ze złożonej przez niego deklaracji, pomniejszoną o przysługującą rodzinie ulgę w wysokości 50 % wartości opłaty na każde dziecko uczestniczące w programie. Przyznana rodzinie dopłata będzie samoczynnie przelana przez pracowników urzędu na przypisany jej indywidualny numer konta, a następnie zarachowana na poczet wymaganej od właściciela nieruchomości opłaty.
Przykładowy sposób obliczenia wysokości miesięcznej „opłaty śmieciowej” dla pięcioosobowej rodziny z trójką dzieci, uczestniczącej w programie: 7 zł + 7 zł (opłata za rodziców) + 3,50 zł + 3,50 zł + 3,50 zł (opłata za dzieci) = 24,50 zł (wysokość opłaty śmieciowej pomniejszonej o przyznaną rodzinie ulgę). Podaną kwotę należy wpłacić na indywidualny numer kontabankowego prowadzonego przez Gminę Lwówek, dla osoby wnoszącej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie bierze się pod uwagę otrzymanych wcześniej z Urzędu informacji o wysokości należnej opłaty śmieciowej nie uwzględniającej zniżek wynikających z programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej.
Przypominamy, że w przypadku gdy rodzina będzie miała jakiekolwiek zaległości finansowe względem gminy (np. niezapłacony podatek, opłata śmieciowa, opłata za żłobek, czy przedszkole), Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej zostanie wstrzymana, a ulgi, o których mowa powyżej - odebrane.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją