Dziś jest: Czwartek, 20-06-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Gminy Lwówek

  • 27-06-2013
 
1.Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 
2. Mieszkańcy Miasta i Gminy Lwówek, którzy zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają od firmy odbierającej odpady, nieodpłatnie worki z folii LDPE do następujących frakcji odpadów:
-  worki żółte – na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – należy wrzucać: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np. puste kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe po artykułach spożywczych lub chemii gospodarczejnie należy wrzucać pampersów,
- worki niebieskie – na odpady z papieru i tektury – należy wrzucać: gazety i czasopisma, książki, zeszyty i inny papier, tekturę, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, ścinki drukarskie, papier biurowy i kserograficzny;
- worki zielone – na opakowania ze szkła - należy wrzucać: puste butelki, słoiki, bez podziału
na białe i kolorowe;
- worki czarne – na odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone).
Kolejne worki mieszkańcy będą otrzymywać od firmy odbierającej odpady zbierane selektywnie, przy każdej kolejnej zbiórce.
 
3. Właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane.
 
4.  Przypominamy  Mieszkańcom, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami o obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II, pok. Nr 18 lub tel. 61 44 14 024 wew. 27, w godzinach urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30
W przypadku nie złożenia deklaracji, Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami.
 
5. Za wyprodukowane odpady będziemy płacić, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku  Nr XXVII / 179 / 2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki oraz sposobu obliczenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• za odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) zapłacimy 7,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej
• za odpady segregowane zapłacimy 5,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej
Uwaga: Poprzez podjęcie stosownej uchwały, Rada może zmienić obecnie przyjęte stawki.
 
6. Terminy wnoszenia opat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII / 181 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012 r. w spawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek; opłata płatna „z góry” raz na kwartał do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj.:
• za I kw. do 15 stycznia
• za II kw. do 15 kwietnia
• za III kw. do 15 lipca
• za IV kw. do 15 października
 
 
Opłaty należy wnosić bez dodatkowego wezwania, na konto Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek PKO BP Oddz. Nowy Tomyśl Nr 95 1020 4144 0000 6702 0007 0250.
 
Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty „Z góry” za więcej niż jeden kwartał. Należy pamiętać by obliczoną kwotę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami pomnożyć razy liczbę miesięcy, za które dokonujemy płatności (płatność kwartalna – kwotę miesięcznej opłaty mnożymy razy 3).
 
Uwaga:
Za III kwartał 2013 r. płatność należy uiścić do 15 lipca 2013 r.
Za IV kwartał 2013 r. płatność należy uiścić do 15 października 2013 r.
 
7. Mieszkańcy Miasta i Gminy Lwówek będą mieli możliwość nieodpłatnego  oddania odpadów typu:
- chemikalia (przeterminowane i niezużyte farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, impregnaty),
 - zużyte akumulatory i baterie,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- metale (w tym opakowania z metalu),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku – plac Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
W/w punkt będzie czynny: od wtorku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00
 
 
Uwaga:
Do punktu będą przyjmowane w/w odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją