Dziś jest: Czwartek, 20-06-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Ulotka na temat istotnych zmian w opłacie "podatku śmieciowego" w gminie Lwówek, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

  • 19-12-2013
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Aby zrównoważyć dochody i wydatki ponoszone na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie, z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadza się w życie nowe stawki za gospodarowanie tymi odpadami. W tym celu Rada Miejska w Lwówku podjęła na wniosek Burmistrza uchwałę Nr XXXIX/286/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Zgodnie z powyższą uchwałą, od 1 stycznia 2014 r.:
a)      miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (niesegregowanymi) wyniesie 12,00 zł, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
b)     miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi wyniesie 7,00 zł, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zarządców wspólnot mieszkaniowych) obowiązek ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji wprowadzenia zmian wpływających na wysokość powyższej opłaty. Dlatego do 15 stycznia 2014 r. wszyscy zobowiązani do opłacania „Podatku śmieciowego” w gminie Lwówek muszą jeszcze raz złożyć deklarację śmieciową (wzór deklaracji, którą należy wypełnić dołączony został do ulotki, która w najbliższych dniach zostanie Państwu dostarczona do domów. Można go również pobrać ze strony internetowej. Link do strony TUTAJ).
Przypominam, że w deklaracji należy uwzględnić ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposób gromadzenia śmieci (segregowanie odpadów, czy też brak ich segregacji). Na tej podstawie właściciel określa miesięczną stawkę należnego „Podatku śmieciowego”, którą bez dodatkowego wezwania wpłaca na właściwe konto.
Od 1 stycznia 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Lwówek obowiązywać będzie nowy sposób dokonywania płatności „Podatku śmieciowego”. Każdy płatnik „Podatku” będzie miał wygenerowany indywidualny numer konta, na który będzie dokonywana wpłata. Numer konta zostanie przesłany każdemu płatnikowi na indywidualnym blankiecie płatności „Podatku śmieciowego”, zaraz po dostarczeniu do Urzędu wypełnionej przez płatnika deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść każdorazowo bez wezwania za aktualny miesiąc w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca.
Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami: codziennie od 730 do 1530, z wyjątkiem poniedziałku - od 800 do 1600, pok. nr 18, telefon do Urzędu: 61 44 14 024. Wszelkie informacje na powyższy temat dostępne będą również na stronie www.lwowek.com.pl, w zakładce „Podatek śmieciowy”.
 
 Burmistrz Miasta i Gminy LwóweK
  /-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją