Dziś jest: Piątek, 07-08-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Referat finansowy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • 03-04-2013
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


informuje, że w związku z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r.

obowiązuje nowy wzór wniosku

O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  wraz
z fakturami VAT, lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 - 31 października 2013 r.

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek można pobrać w UMiG Lwówek

lub ze strony internetowej UMiG Lwówek:

Ścieżka dostępu: Karty usług w UMiG Lwówek/Referat finansowy/

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO!!!

 

Dz.U.2013.789

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013 r.)

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§1. Określa się wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 87).

 

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

______

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją