Dziś jest: Sobota, 26-05-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty na 2016 rok

 • 02-03-2016
 • przez Maciej Piechowiak
 
Podatki lokalne na 2016 r. ustalone na podstawie stosownych uchwał
Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
3) od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
PODATEK ROLNY
 
Średnia cena skupu żyta za 1 q - 53 zł
Stawka podatku:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) - 132,50 zł
b) dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) - 265,00zł
 
PODATEK LEŚNY
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 191,77 zł
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego) - 42,1894 zł
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych na 2016 r. obowiązujące na terenie gminy Lwówek:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony
 do poniżej 12 ton:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 866,00 zł
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.211,00 zł
 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w Tabeli 1:        
 
TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
12
13
1300
1320
13
14
1350
1405
14
15
1400
1560
15
 
1450
1735
 trzy osie
12
17
1550
1660
17
19
1600
1770
19
21
1650
1820
21
23
1565
1870
23
25
1610
1980
25
 
1660
2290
cztery osie i więcej
12
25
1700
1870
25
27
1750
2080
27
29
1800
2185
29
31
2260
3100
31
 
2260
3100
 
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
 1. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.400,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.600,00 zł
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.797,00 zł
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  zawieszenia według stawek określonych w Tabeli 2:
 
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)
 
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
12
18
1665
1770
18
25
1775
1870
25
31
1870
2185
31
 
1925
2396
trzy osie
12
40
1700
2250
40
 
2350
3100
 
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 523,00 zł
6) od przyczep i naczep ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w Tabeli 3:
 
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
jedna oś
12
18
550
600
18
25
600
635
25
 
700
1000
dwie osie
12
28
605
635
28
33
935
1215
33
38
1200
1657
38
 
1465
2195
trzy osie i więcej
12
38
1030
1600
38
 
1365
2000
 
 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca - 1.350,00 zł
 2. równej lub większej niż 22 miejsca - 2.200,00 zł
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją