Dziś jest: Piątek, 22-03-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

ANKIETA NA TEMAT PROWADZENIA GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NA TERENIE GMINY LWÓWEK

  • 16-03-2018
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Lwówek, dnia 16 marca 2018 r.
RG.604.01.2018
Szanowni Państwo
            Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm), przekazujemy Państwu Ankietę na temat prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Lwówek.
            Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 5 ww. ustawy, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przyłączyć nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku braku takiej sieci, wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Właściciele zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz do pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami.
            Ankiety należy wypełnić, dołączając do nich w razie potrzeby kserokopie niezbędnych dokumentów, a następnie dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w terminie 14 dni od dnia otrzymania ankiety. Możliwe jest również przekazanie w tym samym terminie wypełnionej ankiety Sołtysowi lub przesłanie ankiety drogą elektroniczna na adres mailowy: e-mail. Ankietę w wersji edytowalnej pobrać można ze strony: www.lwowek.com.pl, z zakładki „Aktualności” - „Ankieta na temat prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Lwówek”.
            Informujemy również, że w celu realizacji przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielom nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, do tej pory nie zostały przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie wynikającym z umów podpisanych przez gminę w ramach otrzymanych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej, zostaną wydane decyzje administracyjne nakazujące podłączenie nieruchomości do sieci. Wykonanie ww. decyzji będzie podlegało egzekucji, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
            Uwaga!
            W razie problemów z prawidłowym wypełnieniem ankiety prosimy o bezpośredni kontakt w godzinach pracy Urzędu, pod numerami telefonów: 722 323 315, 61 44 17 610, 61 44 17 614 lub bezpośrednio z pracownikami Urzędu:
  1. Panem Antonim Kraszewskim - hol Urzędu,
  2. Panem Danielem Gałgankiem - pokój nr 12,
  3. Panią Kingą Kawała - pokój nr 13.
Wymienione osoby pomogą Państwu prawidłowo wypełnić dołączoną do pisma Ankietę.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją