Dziś jest: Piątek, 07-08-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Informacja dla hodowców świń z terenu Powiatu Nowotomyskiego w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (strefa żółta ochronna ASF)

  • 16-12-2019
  • przez Maciej Piechowiak
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM
(ŻÓŁTA STREFA)
aktualne granice stref dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 
Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym (żółta strefa):
1. W granicach obszaru ochronnego, poza obszar ochronny do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona), do obszaru zagrożenia (strefa niebieska) oraz na pozostałe terytorium kraju:
- świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, (także dokumentacja, oraz oznakowanie świń nie budzi zastrzeżeń),
- zostało wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na przemieszczaną partię świń, świadectwo zachowuje ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.
2. Świnie z obszaru ochronnego mogą być wprowadzane do handlu wewnątrzunijnego i na eksport do krajów poza UE, jeżeli:
- świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie lub od urodzenia,
- w okresie 30 dni poprzedzających przemieszczenie nie wprowadzono żadnej świni z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia,
- gospodarstwo spełnia wymagania w zakresie bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i RW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- w okresie 7 dni przed przemieszczeniem świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem negatywnym, lub pochodzą z gospodarstw poddanych dwukrotnym kontrolom co najmniej w odstępie 4 miesięcy. Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa UE musi uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.
Posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić AR i MR w terminie 2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczby świń, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój gospodarczy,
3) fakt oznakowania świni.
 
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM
(ŻÓŁTA STREFA)
aktualne granice stref dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 
Wymagania dla hodowców świń w zakresie bioasekruacji:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
2. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
4. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
Na obszarach objętych regionalizacją (także w strefie żółtej) dodatkowe maty należy wyłożyć również przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i przed wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, obowiązuje stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Mata we wjazdach i wyjazdach może być zastąpiona niecką dezynfekcyjną lub zastosowaniem urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję kół pojazdów.
10. Na obszarach objętych regionalizacją – w tym w strefie ochronnej - żółtej, należy wdrożyć program monitorowania i zwalczania gryzoni.
11. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
12. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.
13. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.
14. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
15. Na obszarze ochronnym posiadacze świń są obowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń oraz do informowania lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie oraz do niezwłocznego zawiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 
 
 
Ponadto, NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU: OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:
• karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszaru zagrożenia (strefa niebieska), chyba że zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom
• wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pozyskanej z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszaru zagrożenia (strefa niebieska), chyba że słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
 
Dopuszcza się ubój świń na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, uboju można dokonywać w rzeźni, we własnym gospodarstwie. Gdy w ubój w własnym gospodarstwie, obowiązuje zgłoszenie zamiaru uboju 24 godziny wcześnie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu telefonicznie lub pisemnie oraz obowiązek przeprowadzenia przez lek. wet. badania przedubojowego i poubojowego.
Posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić AR i MR w terminie 2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczby świń, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój gospodarczy,
3) fakt oznakowania świni.
 
Padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu: (0-61) 4423435.
 
 
Janusz Kalemba
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją