Dziś jest: Niedziela, 24-06-2018

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

BIWAK I MAJÓWKA - TO INTEGRACYJNE SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW ZĘBOWA

      Pod koniec kwietnia piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zębowa przebywała przez trzy dni na biwaku w ośrodku wypoczynkowym KAMA w Łężeczkach koło Chrzypska Wielkiego.
30
11

II Gminny Turniej Wiedzy i Umiejętności Technicznych pod hasłem...

      W czwartek 21. maja 2009 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach, odbył się III Gminny Turniej Wiedzy i Umiejętności Technicznych pod hasłem „Zrób to sam”, zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli techniki: Witolda Trojanowskiego i Zbigniewa Gawełka.
30
11

Dzień Dziecka z Wędką

      „Dzień Dziecka z Wędką” – już kolejny raz z okazji Dnia Dziecka na stawie w Lwówku zostały zorganizowane zawody wędkarskie dla dzieci. Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku oraz PZW okręg Poznań.
30
11

Dzień pełen radości i niespodzianek w Grońsku

      Dnia 31.05.09r. na placu przy Sali wiejskiej w Grońsku odbyła się impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Głównym organizatorem tej uroczystości było Stowarzyszenie ,,Aktywne Grońsko” oraz Szkoła Podstawowa w Grońsku.
30
11

Członkinie Stowarzyszenia z Zębowa na Malcie w Poznaniu

      Popołudnie 6 czerwca 2009r było okazją aby wziąć udział w wycieczce organizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” z Zębowa. Członkinie zorganizowały wspólny wyjazd na Maltę i do kina, które mieści się w Starym Browarze w Poznaniu.
30
11

FESTYN LETNI W SZKOLE W GOŃSKU

      7 czerwca w Szkole Podstawowej w Grońsku odbył się kolejny festyn letni zorganizowany przez Radę Rodziców, dyrekcję i nauczycieli. Festyn ten należy do tradycji szkoły i jest organizowany na zakończenie każdego roku szkolnego.
30
11

Burmistrz spotkał się z młodzieżą

Dnia 7 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Rafał Mroczkiewicz spotkał się z młodzieżą naszej, która w roku szkolnym 2008/2009 osiągnęła znaczące sukcesy naukowe ...
30
11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”)

zawiadamiam
że dnia 2 lipca 2009 r. została wydana decyzja Nr 5/2009 (znak WI.III-4.71190-8/09) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w m. Lwówek w zakresie korekty włączenia drogi gminnej - ul. Nowotomyskiej oraz rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1750P w m. Lwówek, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie..
Ww. inwestycja wymaga zajęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz ich podział przedstawiono poniżej.
gmina Lwówek
obręb Józefowo, ark. 1 - dz. o nr ewid.: 102/2, 101/1
obręb Lwówek, ark. 7 - dz. o nr ewid.: 892 (892/1, 892/2)
obręb Konin, ark. 6 - dz. o nr ewid.: 375/1 (375/2, 375/3).
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa.
Niniejszą decyzją objęte są również części nieruchomości:
dz. o nr ewid.: 894/1 ark. 8 obr. Lwówek i 350 ark. 6 obr. Konin,
na których zostanie przeprowadzona przebudowa dróg innych kategorii.
Jednocześnie informuję, że:
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości - art. 12 ust. 3 ustawy;
- decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, wydaje Wojewoda Wielkopolski – art. 12 ust. 4a ustawy;
- decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – art. 12 ust. 4b ustawy;
- jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają – art. 12 ust. 4c ustawy;
- jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna – art. 12 ust. 4d ustawy;
- przepis art. 12 ust. 4d ustawy stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego – art. 12 ust. 4e ustawy;
- odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe – art. 12 ust. 4f ustawy;
- do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy – art. 12 ust. 5 ustawy;
- nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Skarbu Państwa, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do czasu faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez GDDKiA;
- jeżeli przejęta z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, GDDKiA jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tej części nieruchomości;
- wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania niniejszej decyzji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania – art. 18 ust. 1 ustawy;
- zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
a) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
b) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo,
c) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez ww. obwieszczenie;
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-854-12-89).
 
z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz-Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
30
11

Członkinie Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” z Zębowa w Darłówku

      4 lipca członkinie Stowarzyszenia „Aktywna Wieś „ z Zębowa wraz z swoimi rodzinami spędziły jeden dzień w Darłówku na morzem. Pogoda tego dnia dopisała toteż można było korzystać z kąpieli słonecznej jak i morskiej.