Dziś jest: Piątek, 22-03-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS...

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami) i uchwały NR XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Lwówek.
 
OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2010 roku przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe z Gminy Lwówek wymienione w § 3 ust 1 pkt. 1 w/w uchwały następującego zadania:

ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH.

- termin realizacji zadania - miesiące V – XII 2010r.
- wysokość zaplanowanych środków na rok 2010 – 15.000,-
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozwój sportu poprzez drużyny młodzieżowe biorące udział w rozgrywkach ligowych”, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) – do dnia 23 kwietnia 2010r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok.
nr 5.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 nie później niż w terminie do 28 kwietnia 2010 r. a wyniki konkursu doręczone zostaną wnioskodawcom w formie pisemnej. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Joanna Łuczak Tel. (61) 44 17 608
Wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl

Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania.
Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określa uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Lwówek.
2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. ( Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji ).
3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, stanowiącej załącznik do umowy.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na obowiązującym formularzu w terminie do 23 kwietnia 2010 r.
 
KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT :

I Spełnienie wymogów formalnych tj. czy oferty są kompletne (odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności) a wnioskodawca upoważniony do ubiegania się o dotację (oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane).

II Zawartość merytoryczna oferty:
- rodzaj i cel zadania,
- liczba uczestników,
- walory edukacyjne,
- kosztorys, zawierający kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych oraz środków z innych źródeł,
- szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania.
 
 


 
30
11

.

 
W imieniu władz samorządowych
Miasta i Gminy Lwówek
wyrażamy głęboki smutek i żal
z powodu tragicznej śmierci
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego,
jego żony Marii Kaczyńskiej
oraz delegacji towarzyszącej prezydentowi.
 
Składamy najszczersze kondolencje
rodzinom ofiar. 
 
 
Rafał Mroczkiewicz                 Andrzej Kasperczak
       Burmistrz                             Przewodniczący
Miasta i Gminy Lwówek          Rady Miejskiej w Lwówku
 
30
11

PILNE

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą , o obowiązku aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD 2007.
Dotyczy to tych przedsiębiorców , którzy uzyskali wpis do ewidencji działalności gospodarczej przed 01 styczniem 2008r. i do tej pory nie dokonali aktualizacji wpisów.
 
Ustawowy termin upłynął 31 grudnia 2009r.
30
11

OSiR Zaprasza Na turnieje 1 majowe na Orliku

 
Turniej piłki nożnej młodzieży do lat 16
Termin: 1 maja 2010r.
Miejsce: Orlik Lwówek
Godzina: 10.00
Zapisy na Orliku do 28. 04.2010r. (ilość drużyn ograniczona 6) – decyduje kolejność zgłoszeń
 

Turniej piłki nożnej rocznik 1993 i starsi
Termin: 1 maja 2010r.
Miejsce: Orlik Lwówek
Godzina: 14.00
Zapisy na Orliku do 28. 04.2010r (ilość drużyn ograniczona 6) - decyduje kolejność zgłoszeń
 

Turniej siatkówki plażowej open mężczyzn
Termin: 1 maja 2010r.
Miejsce: Orlik Lwówek
Godzina: 14.00
Zapisy na Orliku 30 min. przed rozpoczęciem turnieju
 

Turniej Streetball
Kat: dziewcząt szkół podstawowych, dziewcząt gimnazjum, open mężczyzn
Termin: 1 maja 2010r.
Miejsce: Orlik Lwówek
Godzina: 16.00
Zapisy na Orliku 30 min. przed rozpoczęciem turnieju


30
11

Protokół Rozwój sportu poprzez drużyny młodzieżowe biorące udział w...

Lwówek, dnia 23 kwietnia 2010 r.
 

Protokół
 
W dniu 23.04.2010 r. Komisja w składzie:
1. Paweł Kasprowicz - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Joanna Łuczak - Sekretarz Komisji
4. Stanisław Heliasz - Członek Komisji
5. Zbigniew Gawełek - Członek Komisji

dokonała podziału środków dla klubów sportowych i organizacji sportowych z Gminy Lwówek.
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania – Rozwój sportu poprzez drużyny młodzieżowe biorące udział w rozgrywkach ligowych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.
 
Przekazano dotacje wg poniższego zestawienia:
1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” - 6.500,-
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek - 5.500,-
6. Uczniowski Klub Sportowy „LWY” Lwówek - 3.000,-
RAZEM : 15.000,-

30
11

„ RAZEM PO ZDROWIE” VI Międzyszkolny Konkurs organizowany przez ...

    Szkoła Podstawowa w Grońsku od kilku lat jako główne zadanie wychowawcze obrała sobie promocję zdrowia. W związku z tym podejmujemy się szeregu działań dotyczących tego zadania. Pragniemy również dodać, że od dwóch lat należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
30
11

Pyrek 2010

      W dniu 13 maja 2010 r. odbył się gminny finał policyjnego programu edukacyjnego „ Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ”. Organizatorami turnieju był Urząd Miasta i Gminy i Posterunek Policji w Lwówku.
30
11

UWAGA

Z dniem 26 marca 2010 r. nie pobiera się opłaty skarbowej 17 zł. za zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że termin wpłaty II raty upływa 31 maja 2010 r.

Opłata po tym terminie nawet 1 dzień powoduje cofnięcie zezwoleń na okres 6 miesięcy.