Dziś jest: Sobota, 24-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych

02
09

Nabór wniosków o przyznanie dotacji klubom sportowym z terenu Gminy Lwówek,...

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 Stycznia 2011 r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lwówek w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (załącznik nr 1), kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu miasta i gminy Lwówek, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe, a zarazem nie należą do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminnego na projekty realizujące cele sportowe wymienione w § 4 powyższej uchwały.
 
Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w wyznaczonym terminie wniosku o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku zamieszczono w załączniku nr 2.
 
Zasady przyznawania dotacji:
1.      Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie do 15 września 2011 r. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.
2.      W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub stwierdzenia we wniosku uchybień formalno - prawnych czy też innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie zostaną usunięte lub który nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrywany.
3.      Kompletne i prawidłowo złożone wnioski rozpatrywane będą pod względem merytorycznym zgodnie z kryterium punktowym określonym w załączniku nr 3. O wielkości uzyskanej dotacji decydować będzie suma punktów przyznanych wnioskowi.
4.      W przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanych dotacji przekroczy poziom przeznaczanych na dotację środków budżetowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano we wniosku. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy.
 
Z beneficjentem dotacji podpisana zostanie umowa, której wzór zamieszczono w załączniku nr 4.
 
Beneficjent w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonego projektu. Wzór sprawozdania zamieszczono w załączniku nr 5.