Dziś jest: Poniedziałek, 08-08-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie Miasta i Gminy Lwówek

  • 14-12-2017
  • przez Maciej Piechowiak
ZARZĄDZENIE NR 50/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 18.11.2020 R.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz.713) i art. 20 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470), zarządzam co następuje:  
 
§1. Ustalam standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Lwówek w okresie zimowym 2020/2021, określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiących jego integralną część.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. rozwoju gospodarczego.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lwowek.com.pl).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 
 
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 18.11.2020r.
                                                                                                                                               
 
 
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY LWÓWEK
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 roku.                                                                                                                        
 
 
 
 
Standard
 
Opis stanu utrzymania
drogi dla danego standardu
 
Dopuszczalne  odstępstwa od standardów
 
po ustaniu opadów śniegu i wydaniu polecenia przez osobę nadzorującą
od stwierdzenia występowania
zjawisk śliskości zimowej zgłoszonej przez osobę nadzorującą
1
                     2
3
4
 
IV
 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.
 
- śnieg luźny  może zalegać - do 6godz.
- śnieg zajeżdżony może występować
- języki śnieżne mogą występować                 
- zaspy mogą występować   - do 6godz.
 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
 
 
w miejscach ustalonych:
 
 - gołoledzi                 -  do 6 godz.
 - śliskości pośniegowej  -  do 6 godz.
 - lodowica                  -  do 6 godz.
 
 
 
 
 
 
 
       V
 
Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 
 
 
 
 
- śnieg luźny  może zalegać - do 16 godz.
- śnieg zajeżdżony może występować
- nabój śnieżny może występować                 
- zaspy mogą występować   - do 24 godz.
 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
 
 
w miejscach ustalonych:
 
 - gołoledzi               -  do 8 godz.
 - może występować śliskość
    pośniegowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach,
a nie całkowitą ich likwidację
 
 
 
      załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 50/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 18.11.2020r.
 
Wykaz Dróg Gminnych na obszarze Gminy Lwówek
przewidzianych do zimowego utrzymania dróg – I obwód zimowego utrzymania dróg gminnych, od drogi krajowej nr 92 w kierunku północnym
 
Nr drogi
Przebieg drogi
Długość
w km
Kategoria standardu zimowego utrzymania dróg gminnych
383542P
od dr. gminnej 383543P do DK92
2,664
V
383543P
Konin - Zamorze
0,900
IV
0,430
V
383544P
od dr. gminnej do p. Słomy
0,900
V
383547P
Konin – DK 92 (kierunek Zgierzynka)
2,350
IV
383566P
Wymyślanka
5,033
IV
383567P
Zębowo (koło boiska)  - Wymyślanka
0,900
IV
0,778
V
383568P
Zębowo: Pl. Św. Jana -  ul. Długa – ul. Kwiatowa – dr. pow. 1731P
0,996
IV
1,510
V
383576P
Zębowo – Linie
3,507
IV
383582P
Linie – Tarnowiec
5,730
IV
383580P
Zębowo ul. Miłostowska – Miłostowo
 1,300
IV
 2,550
V
383574P
383573P
Zębowo ul. Przemysłowa
0,900
IV
1,410
V
 
dr. powiatowa 1731P do p. Szczepańskiego
0,800
V
383571P
Zębowo ul. Leśna
1,613
IV
383579P
Zębowo ul. Polna – Komorowice – Grudna
6,140
IV
383569P
Zębowo ul. Topolowa – Komorowice
2,085
IV
 
Zębowo ul. Łąkowa
0,703
V
 
Zębowo ul. Pałacowa
0,260
V
 
Zębowo ul. Słoneczna
2,700
V
383562P
Grudzianka – Komorowice – Komorowo – Grońsko
2,700
IV
5,289
V
383564P
Komorowo – Grudna 
0,300
IV
2,506
V
383563P
dr. gminna 383562P – p. Stefana Łuczaka
0,150
V
 
Grońsko: dr. powiatowa 2733P – GROŃSKO SKOWRONKOWO – DK92
1,558
IV
 
DK92 – Grońsko nr 79
0,320
V
 
Pawłówek
0,158
IV
Łączna ilość km dróg gminnych
59,120
 
 
 
 
      załącznik nr 2b do Zarządzenia nr 50/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 18.11.2020r.
 
Wykaz Dróg Gminnych na obszarze Gminy Lwówek
przewidzianych do zimowego utrzymania dróg – II obwód zimowego utrzymania dróg gminnych, od drogi krajowej nr 92 w kierunku południowym
 
Nr drogi
Przebieg drogi
Długość
w km
Kategoria standardu zimowego utrzymania dróg gminnych
383556P
Lwówek – Józefowo (Alkom)
1,650
IV
0,803
V
383528P
dr. gminna 383527P – Józefowo – dr. powiatowa 2708P
0,200
IV
1,823
V
383527P
DK 92 – p. Weimann
1,000
V
383527P
ALKOM – dr. powiatowa 2708P
1,240
V
383524P
DK 92 – Kurniki KONSPOL (Grońsko)
0,480
V
 
DK 92 – Szkoła Grońsko
0,150
V
383559P
ul. Nowotomyska – dr. gminna 383558P
0,450
IV
0,868
V
383529P
dr. powiatowa 2735 – Lipka Wielka – dr. powiatowa 2708P 
0,200
IV
1,207
V
 
Chmielinko: od kaplicy koło sołtysa  do dr powiatowej 2708P
1,125
V
 
Chmielinko: od drogi powiatowej do dr. gminnej 383539P
0,462
V
 
Chmielinko od sklepu do placu zabaw
0,112
IV
383539P
Chmielinko: od Szkoły Podstawowej do  końca miejscowości w kierunku na Posadowo
0,900
IV
 
Chmielinko: dr. gminna 383540P – dr gminna 383539P
1,059
V
383540P
Chmielinko: bruk koło p. Jeremias
0,170
IV
383524P
Chmielinko: od sklepu do p. Hirschfelda
0,107
V
 
dr. powiatowa 2709P – schroniska dla psów – Posadówek
0,480
V
383538P
Lwówek – Posadowo
0,290
IV
1,670
IV
383537P
dr. powiatowa 2731P – Posadowo nr domu 12
0,150
V
 
dr. powiatowa 2731P – Posadowo nr domu 22
0,100
V
383536P
Posadowo – Zgierzynka
1,537
IV
383535P
Zgierzynka - las Dąbrowa
0,450
V
0,900
IV
 
dr. gminna 383535P do Zgierzynka nr 23
0,580
V
383534P
Zgierzynka: dr. gminna 383547P – zjazd do żwirowni
0,470
IV
383547P
DK 92 – Zgierzynka
2,400
IV
383518P
Brody – Podlesie
1,250
V
0,400
IV
383517P
Brody – Turowo
2,100
V
383519P
Brody Huby: dr. gminna 383518P – dr. powiatowa 2710P – dr. gminna 383517P
1,377
V
383514P
Marszewo – Zygmuntowo – dr. powiatowa 2710P
0,600
IV
2,150
V
383516P
Brody – Bródki
1,700
IV
1,550
IV
383513P
Bródki – kier. Marszewo
1,000
IV
0,525
V
383522P
Pakosław: dr. powiatowa 2709P – kier. Chraplewo
1,590
IV
0,400
V
 
Pakosław: dr. gminna 383522P – dr. powiatowa 2709P
0,210
IV
0,590
V
383523P
Pakosław: dr. gminna 383522P -  Pakosław-Suć
0,600
IV
0,250
V
383533P
Władysławowo: dr. powiatowa 2736P – dr. gminna 383525P – dr. gminna 383523P
1,600
IV
1,050
V
Łączna ilość km dróg gminnych
41,975
 
 
 
 
załącznik nr 2c do Zarządzenia nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 1811.2020r.
 
Wykaz ulic na terenie miasta przewidzianych do zimowego utrzymania dróg – III obwód zimowego utrzymania dróg gminnych
 
Lp.
Nazwa ulicy
Długość w km
Kategoria standardu zimowego utrzymania dróg gminnych
1
 Nowotomyska
1,185
IV
2
Pniewska
1,250
IV
3
Polna
0,520
IV
4
Ratuszowa
0,396
IV
5
bez nazwy (od Sczanieckiej do Długiej)
0,089
IV
6
3-go Stycznia
0,174
IV
7
Wąska
0,076
IV
8
Parkowa
0,181
IV
9
Grobla
0,405
IV
10
Wiśniowa
0,264
IV
11
Zamkowa
0,290
IV
12
Magazynowa
0,812
IV
13
Rynek
0,401
IV
14
bez nazwy (od Ratuszowej do Długiej)
0,054
IV
15
Młyńska
0,387
IV
16
3-go Maja
0,131
IV
17
Stefana Wittmanna
0,763
IV
18
Aleje Emili Sczanieckiej
1,136
IV
19
Źródlana
0,159
IV
20
Gołębia (od Świętojańskiej do 3-go Stycznia)
0,051
IV
21
Gołębia (od Świętojańskiej do Grobla)
0,050
IV
22
Średnia
0,093
IV
23
Szkolna (od Średniej do Pniewskiej)
0,144
IV
24
Posadowska
0,451
IV
25
Długa
0,430
IV
26
Świętojańska
0,254
IV
27
Kościelna
0,203
IV
28
Kamionki
0,366
IV
29
Zbigniewa Świtalskiego
0,400
IV
30
Słoneczna
0,485
IV
31
Południowa
0,471
IV
32
Modrakowa
0,470
IV
33
Św. Barbary (od Wittmanna do Nowotomyskiej)
0,200
IV
34
Nowotomyska (posesje 22, 22A, 23)
0,080
IV
35
Gimnazjalna
0,400
IV
36
Leśna
0,150
IV
37
Sadowa
0,300
IV
38
Żwirowa
0,200
IV
39
Zielona
0,150
IV
40
Parkowa do OSIR-u
0,200
IV
41
Ogrodowa
0,150
IV
42
Osiedle Władysława Jagiełły
0,165
IV
43
Kasztanowa
0,480
IV
44
Powstańców Wielkopolskich
0,792
IV
45
bez nazwy (od Długiej do Wittmanna)
0,051
IV
46
Opalenicka (do Ronda)
0,373
IV
47
Opalenicka (od Ronda do Pniewskiej)
0,440
IV
48
przedłużenie Wiśniowej
0,900
IV
49
Sportowa
0,230
IV
50
bez nazw (od strony ul. Polnej)
0,100
IV
RAZEM
17,900
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją